Algemene voorwaarden

Artikel 1:

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en terbeschikkingstelling van zaken van Tijdelijkekeukens.nl, verder te noemen de verhuurder.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

Artikel 2:

 1. Bindende huurovereenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder, een online bestelling via onze website of door ondertekening van de huurovereenkomst door de huurder en verhuurder dan wel indien verhuurder uitvoering heeft, bijvoorbeeld door levering, aan een opdracht tot verhuur.
 2. De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs en een maximale huurperiode zoals vermeld op de huurovereenkomst.

Artikel 3:

 1. Partijen spreken af dat verhuurder het gehuurde brengt op locatie, huurder is geheel verantwoordelijk voor de installatie.
 2. Bij aflevering op een opgegeven adres, verplicht de verhuurder zich in te spannen om het gehuurde binnen de afgesproken leveringstermijn te leveren. Opgegeven termijnen zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 3. Indien op verzoek van de huurder bij het laden (en/of lossen) gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van verhuurder, gebeurt dit geheel voor eigen risico van de huurder.
 4. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.

Artikel 4:

 1. Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd.
 2. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
 3. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren, dan wel het gehuurde door derden te laten gebruiken.


Artikel 5:

 1. Verhuurder zal het gehuurde op de in overleg afgesproken dag ophalen, huurder is verplicht om het gehuurde in de oorspronkelijke verpakking terug te zetten op de locatie waar het is geleverd. Dit is tevens het einde van de huurperiode. Het eindigen van de huurperiode laat onverlet dat huurder voor het gehuurde aansprakelijk blijft totdat het gehuurde weer in het bezit van verhuurder is.
 2. Ingeval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in de voorafgaande leden, blijft de huurovereenkomst van kracht tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het gehuurde door verhuurder, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het gehuurde.

Artikel 6:

 1. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.
 2. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving.
 3. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.
 4. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade die is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.
 5. Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde.
 6. Het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd, tenzij anders vermeld op voorzijde verhuurcontract. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.

Artikel 7:

 1. Indien de geschatte schade, reparatie- en reinigingskosten niet meer bedragen dan € 2.500,- geschiedt expertise door verhuurder.
 2. Indien de geschatte reparatie-, reinigingskosten en schade meer dan € 2.500,-bedragen, zal de expertise op kosten van de huurder worden uitgevoerd door een door de verhuurder aangewezen schadebureau. De huurder heeft het recht een eigen of contra-expertise uit te voeren, maar dient de verhuurder daarvan, binnen 8 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld, schriftelijk op de hoogte te stellen. Na ommekomst van de termijn van 8 dagen volgt expertise en herstel, reparatie, dan wel reiniging van het gehuurde door de verhuurder.
 3. De door verhuurder gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het verhuurde komen voor rekening van de huurder.
 4. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de dagwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding (huurderving)of opschorting.
  5. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.

Artikel 8:

 1. De verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Onder schade wordt verstaan: Het geldelijk nadeel dat uit een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan personen en/of schade aan zaken. Onder schade aan personen wordt verstaan: Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van huurder met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
 1. In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een herstelling of verandering aan het goed na ontvangst, doch voor teruggave van het goed, verricht door de huurder of diens ondergeschikte en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de huurder of één van diens ondergeschikten.
 2. Tijdelijkekeukens.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele technische en/ of elektrische gebreken m.b.t. de elektrische ( “huis” ) installatie op de locatie waar de tijdelijke keuken met alle toebehoren geplaatst/ gebruikt wordt, alsmede alle gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Artikel 9:

 1. De betaling dient vóór de levering van het gehuurde te zijn voldaan.
 2. Verhuurder zal als zekerheid tot betaling van de huurprijs en voor eventuele schades van het verhuurde een borg verlangen. De borg is € 50. Na terugkomst van het gehuurde zal de borg aan huurder worden terugbetaald, indien het gehuurde in correcte staat is teruggeleverd. Terugbetalen geschiedt normaliter via bankoverschrijving, tenzij anders overeengekomen.
 3. Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de verhuurder verschuldigd alle kosten welke verhuurder maakt tot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daar en boven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verhuurder voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet- behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.
 4. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten
  worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade- experts.

Artikel 10:

 1. Indien de huurder zijn of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet- tijdig of niet- behoorlijk nakomt, indien de huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien huurder failliet wordt verklaard of op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, indien huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn verhuurder en huurder gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de huurovereenkomst niet nakomt. 
 3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst. 
 4. In gevallen als in lid 1 en 2 genoemd, is verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het gehuurde bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen.
 5. Voorts is de verhuurder in gevallen als in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het verhuurde c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de zo-even omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 11:

 1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke contract.
 3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van verhuurder liggen. Daaronder wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen van leveranciers van verhuurder, brand, hoge watersnoden, extreme weersomstandigheden, stakingen, wegblokkades en werkonderbrekingen.

Artikel 12:

 1. Het gehuurde dient schoon opgeleverd te worden aan verhuurder. Gebeurt dit niet dan worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €50,- incl. BTW. Ook worden er kosten berekend voor de onderdelen die missen of kapot zijn aan het gehuurde door verhuurder aan huurder.

Artikel 13:

Het is niet toegestaan zelf veranderingen aan te brengen aan het gehuurde dan wel het zelf demonteren van de tijdelijke keuken, tenzij met toestemming van Tijdelijkekeukens.nl. Gebeurt dit wel dan vervalt de borg en komen kosten voor herstel en/of reparatie voor rekening van de huurder.

Artikel 14:

De huurder kan de huurovereenkomst annuleren. Indien annulering uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de huurperiode geschiedt, dan is dit kosteloos. Indien de annulering geschiedt uiterlijk binnen 7 dagen voor aanvang van de huurperiode is de volledige huursom van de eerste week verschuldigd.

Artikel 15:

 1. De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van verhuurder ongeacht de duur van de huurovereenkomst.
 2. Huurder is niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen of willen leggen op de gehuurde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is huurder verplicht om verhuurder daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. Verhuurder heeft het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van huurder en door huurder aan te wijzen derden om deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door verhuurder geleden schade komen voor rekening van huurder.

Artikel 17:

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.